Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Stanovisko k ÚP Vimperk aktuálně


  Informace k dění kolem ÚP Vimperk

   

  Ohledně vimperského územního plánu bylo v poslední době vyřčeno a napsáno mnohé. Je velmi složité veřejnosti jednoduše a srozumitelně popsat a vysvětlit všechny legislativní procesy a postupy, které se k jednotlivým úkonům ve vztahu k ÚP vážou, přesto, nebo právě proto, se pokusím zásadní věci objasnit.

   

  Rozhodnutí o zrušení návrhu Územního plánu Vimperk.

  Město Vimperk obdrželo v pátek dne 17.10.2014 rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, v kterém rozhodlo o zrušení opatření obecné povahy, jímž byl dne 29. 6. 2011 vydán ÚP Vimperk. Toto rozhodnutí zatím není pravomocné a město má právo se proti němu odvolat do 15-ti dní ode dne jeho doručení k Ministerstvu pro místní rozvoj, což znamená odvolat se do 1.11.2014. Rada města na svém zasedání dne 29.10. rozhodla o podání odvolání.

  V případě, že rozhodnutí o zrušení opatření obecné povahy, nabude právní moci, pro pořizovatele to bude znamenat znovu pořídit zpracování návrhu územního plánu a zajistit jeho projednání s dotčenými orgány a veřejností a v závěru vypořádat všechny připomínky a námitky. Následně může být vydán územní plán. Do této doby, aby mohla být vydávána nová územní rozhodnutí pro nové stavby v zastavěném území, musí pořizovatel společně s radou města vymezit nové zastavěné území. Jedná se de facto o původní intravilán obcí rozšířený o současně zastavěné území, kde jsou již všechny stavby zapsané v katastru nemovitostí od roku 1966.

   

  Protože proces územního plánování je poměrně komplikovaný, bude jednat město společně se stavebním úřadem s vlastníky pozemků určených zatím platným územním plánem pro zástavbu a informovat je o nastalé situaci a případných dočasných omezení z toho plynoucích.

   

  Pro město a pořizovatele územního plánu, kterým je odbor výstavby a územního plánování, znamená urychleně pracovat společně s projektantem na návrhu územního plánu tak, aby v co nejkratší době byl tento návrh znovu předložen dotčeným orgánům k vyjádření a poté k veřejnému projednání. Na společné schůzce 30.9.2014 na Krajském úřadu v Českých Budějovicích, kde byli přítomni zástupci města a městského úřadu včetně projektanta, byly diskutovány lhůty pro vydání územního plánu v souladu s rozhodnutím kraje tak, aby začal platit nejpozději od 30.7.2015 a město tak nepřišlo o dotaci na jeho pořízení ve výši 1 320 000 Kč z roku 2011.

   

   

  Co je příčinou zrušení územního plánu

  Na pořízení územního plánu, který je administrativně a odborně náročnou činností, se podílejí město, pořizovatel, projektant, dotčené orgány a nadřízený orgán územního plánování, tj. krajský úřad.

  Za obec přebírá podíl své práce zastupitelstvo a určený zastupitel. Úlohou určeného zastupitele je především být mluvčím zastupitelstva obce ve vztahu k pořizovateli a k projektantovi. Určený zastupitel musí být členem zastupitelstva a odborná kvalifikace pro funkci určeného zastupitele není zákonem stanovena.

  Pořizovatel územního plánu je odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Vimperk. Činnost pořizovatele může vykonávat pouze úředník splňující kvalifikační požadavky. Zodpovídá za procesní postup pořizování ÚP.

  Projektantem musí být autorizovaný architekt nebo autorizovaný urbanista, který má oprávnění k této činnosti podle právního předpisu.

  Dotčenými orgány jsou orgány hájící veřejné zájmy na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa, vodohospodářství, odpadového hospodářství, státní památkové péče, požární ochrany, ochrany veřejného zdraví, veřejné dopravy, jaderné bezpečnosti, ochrany nerostného bohatství, energetiky, veterinární ochrany, obrany státu a životního prostředí.

   

  Hlavním úkolem určeného zastupitele je jeho spolupráce s pořizovatelem. V prvopočátku spolupracuje na zadání územního plánu, kde se stanoví hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, a určený zastupitel sděluje představy a názory obce.   V dalším procesu určený zastupitel spolupracuje na vyhodnocení výsledků projednání návrhu územního plánu s dotčenými orgány a rovněž na vyhodnocení výsledků veřejného projednání až do fáze vydání územního plánu.

   

  V rozhodnutí Krajského úřadu je uvedeno, že ve fázi vyhodnocení požadavků a podnětů návrhu zadání územního plánu došlo k závažnému pochybení v roce 2009, které mělo významný vliv na další proces pořízení ÚP Vimperk a to tím, že z důvodu chybného vyhodnocení stanoviska Správy NP a CHKO Šumava k návrhu zadání ÚP Vimperk nebyl do zadání doplněn požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Samotný proces projednání návrhu zadání ÚP Vimperk proběhl zcela v pořádku, k pochybení došlo až ve fázi vyhodnocení požadavků dotčených orgánů na obsah územního plánu a vyhotovení výsledné verze zadání následně předloženého Zastupitelstvu města Vimperk ke schválení. Výše uvedené je důvodem pro zrušení opatření obecné povahy, jehož formou byl vydán ÚP Vimperk.

   

   

  Následná řešení

  Město Vimperk ve spolupráci s pořizovatelem, po řádném prostudování obdrženého rozhodnutí a vyhodnocení důvodů zrušení opatření obecné povahy, předložilo radě města dne 29.10.2014 návrh na podání odvolání proti tomuto rozhodnutí k Ministerstvu pro místní rozvoj. To znamená, že buď ÚP Vimperk bude platit do doby rozhodnutí MMR o odvolání, přičemž by muselo být odvolání města zamítnuto, nebo zůstane dále v platnosti, pokud by došlo ke zrušení rozhodnutí Krajského úřadu. Lhůtu, v jaké MMR ve věci rozhodne, lze těžko odhadnout. Může se jednat o 2 i více měsíců. Zároveň budou probíhat práce na vymezení nového zastavěného území, což je v kompetenci rady města, a současně budou probíhat práce na přípravě upraveného a doplněného návrhu územního plánu tak, aby nedošlo k časové prodlevě, pokud by byl současný územní plán pravomocně zrušen. Zastupitelstvo města Vimperk na svém ustanovujícím zasedání bude také jednat o úpravě zadání územního plánu, tj. o jeho případném znovu schválení s doplněným stanoviskem Správy CHKO Šumava pokud bude v tomto stanovisku vyloučen významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast. Již minulý týden byla požádána Správa CHKO Šumava o vydání nového stanoviska k zadání územního plánu, tak aby toto stanovisko bylo k dispozici všem zastupitelům na ustanovujícím zasedání.

  Odbor výstavby a územního plánování již také započal přípravu mapových podkladů pro vymezení nového zastavěného území, tak aby bylo možné v případě zrušení platnosti územního plánu povolovat nové stavby v tomto území.

  Zároveň minulý týden bylo informováno Centrum regionálního rozvoje v Písku o nastalé situaci ve vztahu k obdržené dotaci na pořízení návrhu územního plánu.

   

   

  Zhodnocení rozhodnutí z pohledu města

  Pochybení uvedená v rozhodnutí o zrušení opatření obecné povahy o územním plánu Vimperk jsou z hlediska nesprávného vyhodnocení stanoviska orgánu ochrany přírody záležitostí pořizovatele, dotčeného orgánu a nadřízeného orgánu. Je otázkou, zda nadřízený orgán a nejvyšší orgán územního plánování, tj. MMR, mají jednoznačná stanoviska a výklady k takovýmto případům. Město Vimperk se proto rozhodlo využít možnosti podání odvolání proti rozhodnutí krajského úřadu.

   

  Ve vztahu k námitce osoby, která podala žádost o přezkum, krajský úřad zjistil, že s ní bylo řádně naloženo a zastupitelstvo města o námitce řádně rozhodlo. Krajský úřad neshledal, že by byl ÚP Vimperk ve vztahu k této námitce vydán nezákonným postupem.

   

  S přihlédnutím ke  správnímu řádu, ustanovení § 94 odst. (4) je město toho názoru, že újma, která vzniká zrušením územního plánu všem, kteří nabyli práva schválením územního plánu v dobré víře, je ve zjevném nepoměru k újmě, která vznikla osobě podávající námitku. Vznesená námitka k územnímu plánu není řešitelná z hlediska možností a kompetencí města ani městského úřadu.

   

   

  Jaroslava Martanová

  Sdílet