Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Zpráva kontrolního výboru


  Zastupitelstvem města Vimperk došlo dne 6.11.2014 usnesením č. 8/2014/ZM a 9/2014/ZM ke zřízení kontrolního výboru zastupitelstva a k volbě jejich členů. Kontrolní výbor byl zvolen v následujícím složení – předseda Zdeněk Kutil, členové Ing. Miroslav Hruška, Lukáš Sýs, Karel Beránek, Iveta Preslová.

   

  V pondělí 8.12.2014 v sále MěKS Vimperk, proběhlo druhé zasedání Zastupitelstva města Vimperk.
  Na tomto zasedání předložil předseda Kontrolního výboru Zdeněk Kutil zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Vimperk ze dne 18.11.2014. Tohoto jednání se zúčastnili čtyři členové Kontrolního výboru (Zdeněk Kutil, Lukáš Sýs, Karel Beránek, Iveta Preslová), jeden člen Kontrolního výboru byl z tohoto jednání omluven (Ing. Miroslav Hruška).

   

  Na zasedání Zastupitelstva byl všem přítomným zastupitelům předložen návrh na usnesení v tomto znění: „Zastupitelstvo města Vimperk schvaluje plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Vimperk na období 2014-2018“

   

  Kontrolní výbor předložil Zastupitelstvu města Vimperk ke schválení návrh plánu práce na období r. 2014 – 2018 v tomto znění:

  a) kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady města

  b) kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti

  c) zastupitelstvo města uděluje oprávnění kontrolnímu výboru monitorovat proces zadávání veřejných zakázek. Kontrolní výbor nemůže žádným způsobem do procesu zadávání veřejných zakázek zasahovat. Činnost kontrolního výboru se v tomto případě omezuje pouze na činnost monitorovací, přičemž jediným výsledkem této činnosti může být zápis s konstatováním případných nedostatků, který je určen zastupitelstvu obce

  d) zastupitelstvo města Vimperk pověřuje kontrolní výbor kontrolní činností společností s ručením omezeným, jejichž zřizovatel je město Vimperk. Kontrolou smluv a jejich dodržování uzavřených za subjekty zajišťujícími pro tyto společnosti s ručením omezeným služby a dodávky

  e) plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo města

   

  Body a, b, e jsou Kontrolnímu výboru dány § 119 odst. 3 zák. č. 128/2000Sb. Body c, d kontrolní výbor do plánu práce doplnil z důvodu transparentnosti, kterou všechny strany a hnutí před volbami svým voličům slibovaly. Před samotným hlasováním výše uvedeného usnesení bylo z řad přítomných zastupitelů na zasedání Zastupitelstva vzneseno hodně připomínek ke zpracování návrhu plánu práce Kontrolního výboru.

   

  Samotné hlasování o usnesení, které navrhl předseda kontrolního výboru Zdeněk Kutil, bylo odhlasováno takto:

  PRO návrh usnesení: Dvořák, Kutil, Drenčani, Bednarčík, Beránek, Zámečník, Sýs, Koška

  PROTI návrhu usnesení: Martanová, Cais, Petrášek, Hlava, Rückerová, Bejček, Střeleček, Hudeček

  Hlasování se zdržela paní Šárka Janásková.

   

  Usnesení, které navrhl Kontrolní výbor, tedy nebylo zastupiteli přijato. Pevně věříme, že důvod nepřijetí byl pouze ten, že plán práce nebyl, tak jak jej kontrolní výbor připravil, dle některých zastupitelů správně formulován. Jsme si jisti, že všichni občany zvolení zastupitelé splní své předvolební sliby a podpoří transparentnost radnice v maximální možné míře, proto Kontrolní výbor bude intenzivně jednat na přepracování plánu práce, tak aby byl pro zastupitele správně formulován, avšak nesmí ztratit smysl, pro který byl vytvořen.

   

  Lukáš Sýs – zastupitel, člen kontrolního výboru

  Sdílet